150 Năm Giáo Dục La San Việt Nam

Diễn tiến thực hiện
Trường Kỹ Thuật Lasan - Đà Lạt

 


Saint De La Salle

The Brothers of The Christian Schools


District of Vietnam
LASAN Vietnam Families
"Cùng Chung và Liên Kết"

Some Main Points of
The History of the District of Saigon
from January 6, 1866 to January 6, 2016

Tóm Lược Những Thời Điểm Chính
Trong
Lịch Sử Tỉnh Ḍng Saigon
từ ngày 6-1-1866 đến 6-1-2016

Quelques Principaux Points
Dans l'Histoire du District de Saigon
du 6 Janvier 1866 au 6 Janvier 2016

Anh Em La San - Tỉnh Ḍng Saigon
từ ngày thành lập đến nay.