Yesterday is History
Hier, c'est de l'Histoire
Hm qua thuộc về Lịch Sử
Today is a Gift that we call Present
Aujourd'hui, c'est le Don que nous appelons Prsent
Hm Nay l Hồng n Hiện Tại
Tomorrow is the Mystery
Demain, c'est un Mystre
Ngy Mai cn l B Nhiệm


Saint De La Salle

The Brothers of The Christian Schools


District of Vietnam
LASAN Vietnam Families
Readings

Some Main Points of
The History of the District of Saigon
from January 6, 1866 to January 6, 2016

Tm Lược Những Thời Điểm Chnh
Trong
Lịch Sử Tỉnh Dng Saigon
từ ngy 6-1-1866 đến 6-1-2016

Quelques Principaux Points
Dans l'Histoire du District de Saigon
du 6 Janvier 1866 au 6 Janvier 2016


Sứ Điệp Ma Chay 2014:
Ngi đ trở nn ngho để lm cho chng ta được giu c nhờ ci ngho của Ngi

Chuẩn Bị Ngy La San Hội Ngộ
8-8-2014

150 Năm Gio Dục La San Việt Nam
06-01-1866 * 06-01-2016