HUY CHƯƠNG ĐỒNG - BRONZE MEDAL

Em sẽ nhận nếu được Cha Mẹ, Frres, Soeurs, TC k nhận vo hết cc phần sau đy:

1. Bi Ht: Ht thuộc lng cc bi ht cho Cha Mẹ, Frre, Soeur, Thầy, C nghe:

Ngy

Tn Bi Ht

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

2. Ca Dao: Đọc thuộc lng cc cu ca dao cho Cha Mẹ, Frre, Soeur, Thầy, C nghe:

Ngy

Tn Ca Dao

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

3. Đi Học: Đủ 5 ngy - Hạnh Kiểm Tốt: Đi học cho Cha Mẹ, đến trường cho Frre, Soeur, TC:

Ngy

C Đi Học

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

4. Ở Nh & Ở Trường: Mỗi ngy lm t nhất một cng việc để gip Cha Mẹ, Frre, Soeur, TC:

Ngy

Tn Cng Việc

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

Được Trao Huy Chương Đồng: Thứ ____ ngy ____ thng ____ năm  2016

 

HUY CHƯƠNG BẠC - SILVER MEDAL

Em sẽ nhận được HUY CHƯƠNG BẠC nếu đ được HUY CHƯƠNG ĐỒNG
v được Cha Mẹ, Frres, Soeurs, TC k nhận vo hết cc phần sau đy:

1. Bi Ht: Ht thuộc lng cc bi ht cho Cha Mẹ, Frre, Soeur, Thầy, C nghe:

Ngy

Tn Bi Ht

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

2. Ca Dao: Đọc thuộc lng cc cu ca dao cho Cha Mẹ, Frre, Soeur, Thầy, C nghe:

Ngy

Tn Ca Dao

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

3. Đi Học: Đủ 5 ngy - Hạnh Kiểm Tốt: Đi học cho Cha Mẹ, đến trường cho Frre, Soeur, TC:

Ngy

C Đi Học

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

4. Ở Nh & Ở Trường: Mỗi ngy lm t nhất một cng việc để gip Cha Mẹ, Frre, Soeur, TC:

Ngy

Tn Cng Việc

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

Được Trao Huy Chương Bạc: Thứ ____ ngy ____ thng ____ năm 2016

 

HUY CHƯƠNG VNG - GOLD MEDAL

Em sẽ nhận được HUY CHƯƠNG VNG nếu đ được HUY CHƯƠNG BẠC
v được Cha Mẹ, Frres, Soeurs, TC k nhận vo hết cc phần sau đy:

1. Bi Ht: Ht thuộc lng cc bi ht cho Cha Mẹ, Frre, Soeur, Thầy, C nghe:

Ngy

Tn Bi Ht

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

2. Ca Dao: Đọc thuộc lng cc cu ca dao cho Cha Mẹ, Frre, Soeur, Thầy, C nghe:

Ngy

Tn Ca Dao

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

3. Đi Học: Đủ 5 ngy - Hạnh Kiểm Tốt: Đi học cho Cha Mẹ, đến trường cho Frre, Soeur, TC:

Ngy

C Đi Học

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

4. Ở Nh & Ở Trường: Mỗi ngy lm t nhất một cng việc để gip Cha Mẹ, Frre, Soeur, TC:

Ngy

Tn Cng Việc

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

Được Trao Huy Chương Vng: Thứ ____ ngy ____ thng ____ năm  2016

 

HUY CHƯƠNG LA SAN - LA SAN MEDAL

Em sẽ nhận được HUY CHƯƠNG LA SAN nếu đ được HUY CHƯƠNG VNG
v được Cha Mẹ, Frres, Soeurs, TC k nhận vo hết cc phần sau đy:

1. Bi Ht: Ht thuộc lng cc bi ht cho Cha Mẹ, Frre, Soeur, Thầy, C nghe:

Ngy

Tn Bi Ht

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

2. Ca Dao: Đọc thuộc lng cc cu ca dao cho Cha Mẹ, Frre, Soeur, Thầy, C nghe:

Ngy

Tn Ca Dao

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

3. Đi Học: Đủ 5 ngy - Hạnh Kiểm Tốt: Đi học cho Cha Mẹ, đến trường cho Frre, Soeur, TC:

Ngy

C Đi Học

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

4. Ở Nh & Ở Trường: Mỗi ngy lm t nhất một cng việc để gip Cha Mẹ, Frre, Soeur, TC:

Ngy

C Đi Học

Cha Mẹ K Tn

Frre/Soeur/TC K

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Su

 

 

 

Được Huy Chương La San: Thứ ____ ngy ____ thng ____ năm  2016

 

O LA SAN - LA SAN Polo-Shirt

Em sẽ nhận được O LA SAN nếu đ được HUY CHƯƠNG LA SAN
v cn được Cha Mẹ, Frres, Soeurs, TC k nhận:

 

Cng việc lm

 

Số Lần

 

 

Frre / Soeur / Thầy / C k nhận

 

 

 

1. Đ học thuộc ca dao

 

 

 

2. Đ học thuộc bi ht

 

 

 

3. Đ đi học t nhất 20 ngy

 

 

 

4. Hạnh Kiểm Tốt

 

 

 

5. Đ gip cha mẹ t nhất 20 lần

 

 

 

6. Đ gip Frre/Soeur/Thầy/C t nhất 20 lần

 

 

 

Được o La San: Thứ ____ ngy ____ thng ____ năm  2016