Xin ty nghi in "Phiếu Ghi Danh Lớp H 2016"
v phổ biến rộng ri.