Week 1


Video = tập ht  1  *  2  *  3
 

Hồ Bơi "Tạm Thời" Kh Cạn v Hạn Hn (!?)

để giải quyết phần no sự nng bức ma h...

Video = T Việt  12  *  3

hoặc tr chơi "tắm mt"
(photos by Frre Phc)