Week 2

video tập hát = ta là người Việt Nam

ALMA MATER
Anh Thiện, một "em bé Lớp Lên Ba" tại Nguyện Đường La San hơn 10 năm về trước
và hiện là tu sinh ḍng Ngôi Lời, trở về thăm mái trường xưa...

Video = ALMA MATER 1  *  2 


HUY CHƯƠNG

video = Huy Chương * Thi Đua 1 * 2 * 3 * 4